16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 stycznia 2019 roku o godz.14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

 Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032,         
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Poniec w Stowarzyszeniu Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”,
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2018r Nr II/12/2018 w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
12. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Sprawy organizacyjne,
15. Wolne wnioski i zapytania,
16. Zakończenie.


                                               Z wyrazami szacunku
                                               Przewodniczący Rady
                                                    /-/ Jerzy Kusz