16 września 2019 Imieniny obchodzą Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku  poz. 506 ze zmianami) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ponieca wotum zaufania,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce i Rokosowo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032,         
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019,
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca,
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Sarbinowo, gmina Poniec,
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi Wydawy,
14.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej,
15.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
16.Wolne wnioski i zapytania,
17.Zakończenie.
                                                         Z wyrazami szacunku
                                                         Przewodniczący Rady
                                                               /-/ Jerzy Kusz